• ما از روز شنبه الی چهار شنبه ساعت 9 صبح الی 14 عصر پاسخگوی تماس تلفنی خواهیم بود. خارج از آن از طریق ارسال تیکت با ما در تماس باشید
  • 01154210629

ماده 169 و 169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

 

به منظور ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 169 ﻣﮑﺮر ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت‌ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮای آن از ﺗﺎرﯾﺦ 1391/1/1 آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ، ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪﻫﺎی (اﻟﻒ) و (ب) ﻣﺎده 95 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت‌ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل 1391 ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت، ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﻋﻼﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺆدﯾﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎبﻫﺎی ﺻﺎدره، ﺷﻤﺎره اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را درج و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ (ﻓﺼﻠﯽ) ﺧﻮد را ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ذﯾﺮﺑﻂ، اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 95 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺆدﯾﺎن و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺷﻤﺎره اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻧﺸﺎنی www.tax.gov.ir نسبت به ثبت نام و درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎره اﻗﺘﺼﺎدی، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.


ماده 169 ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورتی ‌که به منظور تسهیل در تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی کاربرد وسایل و روشها و صورت حسابها‌ و  فرم‌هایی را جهت ‌نگاهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد مراتب را تا آخر دی ماه هر سال در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی کند و مؤدیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آنها می‌باشند، عدم رعایت موارد مذکور در مورد مؤدیانی که مکلف به‌ نگاهداری دفاتر قانونی هستند، موجب بی‌اعتباری دفاتر مربوط‌ خواهد بود و در مورد سایر مؤدیان موجب تعلق جریمه‌ای معادل‌ بیست درصد مالیات منبع  مربوط می‌باشد.

تبصره ـ در صورتی که رعایت موارد مذکور در ماده فوق بنا به ‌تشخیص هیأت حل اختلاف مالیاتی از عهده مؤدی خارج بوده ‌باشد مشمول بی‌اعتباری دفاتر و جرایم مربوط حسب  مورد نخواهد بود.

 

ماده 169 مکرر ـ به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده‌ می‌شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل‌ شماره اقتصادی صادر کند. اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب‌ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی ‌می‌شوند مکلف اند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورت حساب ‌ صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند. عدم صدور صورت حساب یا عدم درج‌ شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره‌ اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه‌ای معادل ده‌ درصد (10%) مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.

عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی‌کشور طبق دستورالعمل  صادره مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد (1%)  معاملاتی که  فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرایم ‌مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت  مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه خواهد شد و مؤدی مکلف است ظرف سی ‌روز از تاریخ  ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن  اقدام کند. در غیراین صورت معترض شناخته  شده و موضوع جهت رسیدگی و  صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.

رأی هیأت مزبور قطعی ولازم الاجرا است‌. جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق  مقررات اجرایی موضوع این قانون ‌قابل وصول خواهد بود.

تبصره 1 ـ استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به‌ مالیات بر درآمد و همچنین جرایم موضوع این ماده با اشخاصی که‌ شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت‌ تضامنی خواهند داشت‌.

تبصره 2 ـ در صورتی که طرفین معامله در معاملات خود از انجام  دادن هر یک از تکالیف  مقرر در این ماده خودداری نمایند، متضامناً مسئول خواهند بود و در مواردی که خریدار از ارائه شماره ‌اقتصادی خودداری کند، چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع  معامله را ظرف مهلت یک ماه به سازمان امور مالیاتی‌ کشور اعلام نماید مشمول جریمه تخلف  فوق از این بابت نخواهد بود.

تبصره 3 ـ اشخاص حقوقی و  صاحبان مشاغل موضوع ‌بندهای (الف‌) و (ب‌) ماده (95) این قانون مکلف به نگهداری‌ صورت حساب‌های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال ‌بعد از آن می‌باشند و در صورت درخواست  مأموران مالیاتی باید  به‌ آنان ارائه دهند. در غیر این صورت مشمول جریمه‌ای معادل ده‌ درصد (10%) صورت حساب های ارائه نشده خواهند بود.

 


دیدگاه جدید

Captcha

کلمات کلیدی