• ما از روز شنبه الی چهار شنبه ساعت 9 صبح الی 14 عصر پاسخگوی تماس تلفنی خواهیم بود. خارج از آن از طریق ارسال تیکت با ما در تماس باشید
  • 01154210629

بدهی های غیر جاری

 

 

بدهی های غیر جاری

حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

  با توجه به تفکیک بدهی ها از نظر زمان سررسید جهت پرداخت آن،سررسید پرداخت حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت ، بیش از یکسال و یک دوره مالی است .تفکیک بدهی ها با توجه به زمان سررسید آنها اهمیت زیادی جهت صاحبان موسسه دارد زیرا آنها را نسبت به زمان پرداخت این نوع بدهی ها آگاه می کند تا با آمادگی جهت پرداخت به موقع اینگونه بدهی ها،بتوانند اعتبار مالی موسسه را بهبود ببخشند تا بتوانند در آینده از اعتبار کسب شده به خوبی مجددا استفاده نمایند .


دانلود برنامه صدور فاکتور آسانا 3 

تسهیلات مالی بلند مدت

  وامها و تسهیلات مالی که از بانکها دریافت می شود ، در صورتی که سررسید پرداخت آنها بیش از یکسال باشد در طبقه بندی "تسهیلات مالی بلند مدت" جای می گیرد. در صورتی که بطور مثال وامی به مبلغ چهل میلیون ریال با بازپرداخت چهار ساله دریافت نماید ، ده میلیون ریال آن که مربوط به باز پرداخت سال اول و دوره جاری است در طبقه بندی بدهی های جاری است که با نام حصه جاری یا حصه کوتاه مدت تسهیلات دریافتی نامیده می شود و در طبقه بندی بدهی های جاری جای می گیرد.مابقی که باید طی سه سال آینده بازپرداخت شود در طبقه بندی بدهی های غیر جاری تسهیلات مالی بلند مدت با نام "حصه بلند مدت تسهیلات دریافتی" طبقه بندی می شود.

 

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

  با توجه به قانون کار جمهوری اسلامی ایران (ماده 24) بر کار فرما تکلیف شده در صورت خاتمه قرارداد کاری فیمابین کارگر و کارفرما ، در صورتی که کارگر یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته باشد ، کارفرما می بایست به ازای هر سال سابقه کاری او یک ماه آخرین حقوق و مزایا را بعنوان مزایای پایان کار با کار گر پرداخت نماید .

   اگر در صورت کاهش توانایی های جسمی و فکری ناشی از کارکارگر (ماده 32) با تشخیص کمیسون پزشکی ، کارگر قادر به کارنباشد ، کارفرما مکلف است نسبت به هرسال سابقه دو ماه آخرین حقوق و مزایا را بعنوان مزایای پایان خدمت به وی پرداخت نماید .با توجه به موارد فوق گذشت زمان برای شرکت یا موسسه جهت پرداخت سنوات کارکنان تعهد ایجاد می نماید. این تعهد که محصول رویدادهای گذشته است ، باعث خروج منابع مالی در آینده می شود. با توجه به اصل تطابق درآمد با هزینه ، هرساله کارفرما هزینه های احتمالی پرداخت مزایای پایان کار همه کارکنان را محاسبه نموده و به حساب هزینه دوره منظور و از سوی دیگر در حسابی به نام" ذخیره مزایای پایان کار کارکنان " در قسمت  بدهی های بلند مدت طبقه بندی و نگهداری می نماید .

پس انداز کارکنان

در صورتی که ماهانه مبلغی از حقوق کارکنان با رضایت آنها کسر و نگهداری شود و به تنهایی و یا با درصدی کمک از سوی موسسه به آنها با عنوان وام پرداخت شود ، این وجوه کسر شده بعنوان پس انداز کارکنان در طبقه بندی " بدهی بلند مدت " ثبت و نگهداری می شود .

 


دیدگاه جدید

Captcha