• ما از روز شنبه الی چهار شنبه ساعت 9 صبح الی 14 عصر پاسخگوی تماس تلفنی خواهیم بود. خارج از آن از طریق ارسال تیکت با ما در تماس باشید
  • 01154210629

پرسش های متداول - آیین نامه ها، بخشنامه ها، تعاریف و مقررات

     به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بسیاری از کشورهای جهان به منظور اصلاح نظام مالیاتی خویش و حمایت از فعالیت های سرمایه گذاری و تولیدی، مبنای درآمدی خود را به مصرف منتقل کرده و بیشترین درآمد مالیاتی را از مالیات بر مصرف کسب می کنند. بر این مبنا، یکی از راهکارهای اساسی اصلاح نظام مالیاتی و هماهنگ نمودن آن با شرایط اقتصادی کشور، استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده است که اجرای آزمایشی آن از سال 1387 آغاز شده است.


ادامه مطلب...


مخاطبین: مؤدیان مشمول فراخوان نصب استفاده از سامانه های فروشگاهی

 در اجرای مفاد ماده(121) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 28/6/1391 سازمان امور مالیاتی کشور، همچنین دستورالعمل های مواد(169 و 169 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده(19) قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین نامه اجرایی ماده(71) قانون نظام صنفی، مشخصات و نحوه دریافت اطلاعات از سامانه های فروشگاهی مورد نظر سازمان تعیین و اعلام می گردد.

1- هدف: ثبت و مستندسازی فعالیتهای اقتصادی است در اجرای قوانین و مقررات ذیربط

2- دامنه کاربرد: صاحبان مشاغل تعیین شده مشمول اجرای ماده (121)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور

3- عبارات و اصطلاحات مورد استفاده در این دستورالعمل در معانی مشروحه ذیل به کار می رود:

1-3- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.

2-3- سامانه فروشگاهی: به صندوق فروش(POS) یا رایانه ای که دارای نرم افزار فروشگاهی می باشند و جهت ثبت اطلاعات حداقل خریدو فروش روزانه و هزینه نگهداری موجودی در یک واحد شغلی مورد استفاده قرار می گیرند، اطلاق می گردد.

3-3- فایل الکترونیکی: شامل فیلدهای الکترونیکی می باشد که مشخصات آن بر اساس دستورالعمل ماده (169 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده(19) قانون مالیات بر ارزش افزوده در بند(6) این دستورالعمل اعلام گردیده است.


ادامه مطلب...


ماده 1- به منظور تسهیل داد و ستد و ثبت و مستند سازی فعالیت های اقتصادی، افراد صنفی عرضه کننده کالا و یا ارایه دهنده خدمت، مکلفند به تناسب از صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا هردو، برای فروش کالا یا ارائه خدمت خود با رعایت شرایط مندرج در تبصره 1 ماده 15 ق.ن.ص و ضوابط و مقررات این آیین نامه استفاده نمایند.

ماده 2- صندوق های مکانیزه فروش ( یا نرم افزارهای تهیه شده به این منظور) مخصوص واحدهای صنفی ارایه دهنده کالا یا خدمات، باید حداقل دارای توانایی‌های زیر باشند:

  • نام و نشانی واحد صنفی و تاریخ صدور در قبض ( یا فاکتور) مخصوص مشتری درج شود.
  • مشخصات کامل کالای فروخته شده در قبض مخصوص مشتری درج شود ( شامل نام کالا، قیمت واحد و کل، وزن یا حجم یا متراژ یا ... و همچنین مشخصات کیفی مانند درجه یک یا درجه دو یا درجه سه(
  • مشخصات کامل خدمت ارایه شده به مشتری در قبض درج شود.
  • زیر قبض مخصوص مشتری تلفن رسیدگی به شکایات درج شود.
  • دستگاه یا برنامه نرم افزاری تهیه شده باید به گونه ای باشد که مامور فروش یا فرد صنفی به هیچ وجه توانایی دخل و تصرف در اطلاعات وارده را نداشته باشد.
  • توانایی گزارش دهی داشته باشد.
  • قابلیت نصب نرم افزارهای مور نظر وزارت بازرگانی را داشته باشد.

ادامه مطلب...


به منظور ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 169 ﻣﮑﺮر ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت‌ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮای آن از ﺗﺎرﯾﺦ 1391/1/1 آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ، ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪﻫﺎی (اﻟﻒ) و (ب) ﻣﺎده 95 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت‌ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل 1391 ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت، ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﻋﻼﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺆدﯾﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎبﻫﺎی ﺻﺎدره، ﺷﻤﺎره اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را درج و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ (ﻓﺼﻠﯽ) ﺧﻮد را ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ذﯾﺮﺑﻂ، اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 95 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺆدﯾﺎن و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺷﻤﺎره اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻧﺸﺎنی www.tax.gov.ir نسبت به ثبت نام و درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎره اﻗﺘﺼﺎدی، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.


ادامه مطلب...


فصل اول ـ کلیات و تعاریف
ماده1ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می‌باشد.
ماده2ـ منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.
ماده3ـ ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می‌باشد.
ماده4ـ عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.
تبصره ـ کالاهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید می‌شود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهدشد.
ماده5 ـ ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مابه‌ازاء می‌باشد.
ماده6 ـ واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور می‌باشد.
ماده7ـ صادرات در این قانون، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می‌باشد.
ماده8 ـ اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می‌نمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهندبود.
ماده9ـ معاوضه کالاها و خدمات در این قانون، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی و به طور جداگانه مشمول مالیات می‌باشد.
ماده10ـ هرسال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه، تقسیم می‌شود. در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط یک دوره مالیاتی تلقی می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان دو یا یک ماهه تعیین نماید.
ماده11ـ تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است:
الف ـ در مورد عرضه کالا:
1ـ تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا، هرکدام که مقدم باشد، حسب مورد؛
2ـ در موارد مذکور در تبصره ماده (4) این قانون، تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تاریخ شروع استفاده، هرکدام که مقدم باشد یا تاریخ برداشت، حسب مورد؛
3ـ در مورد معاملات موضوع ماده (9) این قانون، تاریخ معاوضه.
 ب ـ در مورد ارائه خدمات:
1‌ـ تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت، هرکدام که مقدم باشد حسب مورد؛
2ـ در مورد معاملات موضوع ماده (9) این قانون، تاریخ معاوضه.
ج ـ در مورد صادرات و واردات:
در مورد صادرات، هنگام صدور (از حیث استرداد) و در مورد واردات تاریخ ترخیص کالا از گمرک و درخصوص خدمت، تاریخ پرداخت مابه ازاء.
تبصره ـ در صورت استفاده از ماشینهای صندوق، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ ثبت معامله در ماشین می‌باشد.


ادامه مطلب...
بازگشت