اصول حسابداری

اصول حسابداری اصول حسابداری یک سلسله قواعد و اصول کلی است که کلیه حسابداران به عنوان الگوی انجام کار خود در طی کلیه مراحل حسابداری استفاده می نمایند. این اصول و ضوابط توسط عده‌ای از حسابداران خبره و اهل فن در هر کشور پس از بررسی‌های فراوان تدوین می شود...