مفاهیم اصلی حسابداری

جهت انجام هر کاری می‌بایست یک سری ابزارها و مفاهیم و بایدها و نبایدها و اصول وجود داشته باشد تا انجام آن کار هدفمند و درست  باشد. بطور مثال در صورتی که بخواهیم یک چهار پایه چوبی ساده بسازیم به یک سری ابزار از قبیل چکش و میخ کش و...