دفتر معین

قبلا گفتیم که قسمتی از کار حسابداری جمع آوری و ثبت و طبقه‌بندی اطلاعات مالی است . در سند حسابداری اطلاعات مالی جمع آوری می‌شود، در دفاتر روزنامه ثبت می‌گردد و در دفاتر کل و معین در واقع این اطلاعات طبقه‌بندی می‌شود. دفتر کل دفتری است که حساب‌ها پس از...