دفتر کل

قبلا گفتیم که قسمتی از کار حسابداری جمع‌آوری و ثبت و طبقه‌بندی اطلاعات مالی است . در سند حسابداری اطلاعات مالی جمع آوری می‌شود، در دفاتر روزنامه ثبت می‌گردد و در دفاتر کل و معین در واقع این اطلاعات طبقه‌بندی می‌شود. دفتر کل دفتری است که حساب‌ها پس از ثبت...

دفتر روزنامه

عملیات مالی که با استناد به مدارک و اسناد مثبته در سند حسابداری ثبت گردیده و به تائید تنظیم کننده و مسئولین رسیده است در دفتری بنام دفتر روزنامه ثبت می‌گردد. انتقال و ثبت رویدادهای مالی انجام شده به این دفتر تابع قوانین و مقررات و اصول خاصی است که...